Subregion gorzowski

Lubuskie Inkubatory Inicjatyw Ekonomii Społecznej”

 

 

Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza do udziału w projekcie

"Lubuskie Inkubatory Inicjatyw Ekonomii Społecznej"

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.
Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej.Realizacja projektu przyczyni się do propagowania idei przedsiębiorczości
i skierowana jest do osób :

  • w wieku do 30 lat (włącznie)
  • bezrobotne lub nieaktywne zawodowo
  • zamieszkujące województwo lubuskie w miejscowościach do 25 tys. mieszkańców
  • posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • otwartych, pełnych pomysłów i chęci do zmian w swoim życiu!
W ramach projektu oferujemy osobom fizycznym pomoc w zakresie doradztwa, szkoleń, przyznania środków finansowych na założenie i/lub przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej oraz wsparcie pomostowe.Ponadto oferujemy także wsparcie osobom prawnym
w zakresie doradztwa i szkoleńUdział w projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje:

 

Biuro projektu:

Związek Młodzieży Wiejskiej

ul. Marszałka Piłsudskiego 16

66-440 Skwierzyna

tel. 604992791, 691877505

 

Głównym celem projektu jest walka z bezrobociem młodych lubuszan

 

Grupę docelową w projekcie stanowi 35 osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie Spółdzielni Socjalnej, zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), na terenie województwa lubuskiego(miejscowości do 25 tys. mieszkańców), z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

 

W ramach projektu oferujemy :

  • bezpłatne szkolenia i usługi doradcze
  • wsparcie finansowe : środki finansowe na założenie i/lub przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej w wysokości 20 000 zł.
  • wsparcie pomostowe : środki finansowe na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania spółdzielni w wysokości 1 317 zł brutto przez okres kolejnych 6 miesięcy prowadzenia spółdzielni

 

Uczestnikom zapewniamy : 

  • dojazd oraz zakwaterowanie w trakcie szkolenia
  • materiały szkoleniowe i doradcze.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego


Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego