Termin składania Wniosków o podstawową pomoc pomostową!

Związek Młodzieży Wiejskiej informuje, że do dn. 9 lipca 2014r. można składać Wnioski o podstawową pomoc pomostową wraz z załącznikami.

Dokumenty proszę  składać osobiście w Biurze Projektu Marsz. Piłsudskiego 16 w Skwierzynie.

Nabór Wniosków o udzielenia podstawowego wsparcia pomostowego!

 1 lipca, Związek Młodzieży Wiejskiej otwiera nabór Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego dla Beneficjentów Pomocy w ramach projektu "Lubuskie Inkubatory Inicjatyw Ekonomii Społecznej".

Oprócz wsparcia finansowego oferowane jest w ramach
podstawowego wsparcia pomostowego wsparcie doradcze (prawo, marketing, finanse).


Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w biurze projektu w Skwierzynie.


Dokumenty niezbędne do składania wniosków oraz regulamin dostępne są w zakładce "do pobrania".

 

 

Wymagane załączniki do wniosku:

 

1)        odpis z KRS lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem (aktualny odpis wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem Wniosku o Udzielenie Podstawowego Wsparcia Pomostowego) lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego dokonany za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (ems.ms.gov.pl);

 

2)   kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie do ZUS;

 

3)   oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza
z Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na pokrycie tych samych wydatków związanych z założeniem, przystąpieniem lub przystąpieniem połączonym z zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej (utworzonej poza projektem), na które udzielana jest pomoc de minimis;

 

4)   oświadczenie o nieotrzymaniu w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent Pomocy przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu   prowadzącego   działalność   w   sektorze   transportu   drogowego   równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,

 

5) kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu będącego podstawą zatrudnienia Uczestnika Projektu przez Beneficjenta Pomocy.

 

UWAGA: w przypadku wniosków składanych dla więcej niż jednego Uczestnika Projektu załączniki od 1 do 5 składa się tylko w jednym egzemplarzu.

 

Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza do udziału w szkoleniach dotyczących Ekonomii Społecznej!

W szkoleniach mogą wziąć udział przedstawiciele:

 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • NGO ( stowarzyszenia, fundacje )
 • Kościelnych osób prawnych
 • Spółdzielni socjalnych

 

Szkolenie odbywać się będzie w następujących terminach:

7,8,28,29 czerwca 2014 roku – I edycja

23,24,25,28 lipca 2014 roku – II edycja

29.30.31 lipca, 1 sierpień 2014 roku – III edycja

 

Miejsce szkolenia:

Dom weselny „Bocianie gniazdo”, ul. Gorzowska 18D, 66 – 440 Skwierzyna

Lista Biznesplanów rekomendowanych do przyznania Wsparcia Finansowego (Dotacji)

Lista ocenionych Biznesplanów:

 1. 1/GW/2014  - 62,5
 2. 2/GW/2014  - 62,5
 3. 3/GW/2014  - 62,5
 4. 4/GW/2014  - 62,5
 5. 5/GW/2014  - 62,5
 6. 6/GW/2014  - 57,0
 7. 7/GW/2014  - 68,5
 8. 8/GW/2014  - 68,5
 9. 9/GW/2014  - 68,5
 10. 10/GW/2014 - 68,5
 11. 11/GW/2014 - 68,5
 12. 12/GW/2014 - 49,5
 13. 13/GW/2014 - 49,5
 14. 14/GW/2014 - 49,5
 15. 15/GW/2014 - 49,5

Aby zakwalifikować się na listę rekomendowana do przyznania Wsparcia Finansowego (Dotacji) należało zdobyć min. 60 pkt.

 

Gratulujemy!

 

 

 

Szkolenia dla podmiotów

Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza do udziału w szkoleniach dotyczących Ekonomii Społecznej!

W szkoleniach mogą wziąć udział przedstawiciele:

 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • NGO ( stowarzyszenia, fundacje )
 • Kościelnych osób prawnych
 • Spółdzielni socjalnych

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY!

 Formularz oraz regulamin dostępny w zakładce "Pliki do pobrania"

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie formularzy rekrutacyjnych w biurze projektu ul. Marszałka Piłsudskiego 16 w Skwierzynie w godzinach 7.30-15.30.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego


Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego